Chính sách vận chuyển

Giao hàng trong nội tỉnh/thành phố

Giá trị đơn hàng Phí giao hàng Thời gian giao hàng
Đơn hàng từ
500,000đ trở lên
Miễn phí Từ 8h – 20h tất cả
các ngày trong tuần
Đơn hàng dưới
500,000đ
15,000đ Từ 8h – 20h tất cả
các ngày trong tuần

Giao hàng liên tỉnh/thành phố
Đồng giá 40,000đ cho mọi đơn hàng

Khoảng cách Thời gian giao hàng dự kiến
Dưới 200km 2-3 ngày làm việc
Từ 200km trở lên 3-5 ngày làm việc
*Tuyến huyện/xã Tăng thêm 1-2 ngày